Zaznacz stronę

STATUT  FUNDACJI

GUTENBERG NA RZECZ KULTURY I NAUKI

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Gutenberg Na Rzecz Kultury i Nauki”, zwana dalej Fundacją, ustanowioną przez Kajetana Marię Jaksendera, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 14. 12. 2017, nr rep. 4427/2017 sporządzonym przez notariusza, p. Katarzynę Biewald, Kancelaria Notarialna przy ul. Dąbrowskiego 18A, 42-200 Częstochowa  Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacja ch (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 40 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§2

1. Siedzibą Fundacji jest Częstochowa.

2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

3. Fundacja może:

a ) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą;

b) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach, stowarzyszeniach oraz innych formacji społecznych;

c) dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy

w wybranych językach obcych;

d) używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę;

e) używać pieczęci z napisem „Fundacja Gutenberg” oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji;

f) używać nazwy skróconej „Fundacja Gutenberg”;

g) być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych;

§3

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§4

Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, ordery oraz inne odznaczenia
i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, prawnym
i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla fundacji.

§6

Fundacja może organizować Towarzystwa, Koła i Kluby Przyjaciół Fundacji.

§7

Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem religijnym.

§8

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział II

Cele i zasady działania fundacji.

§9

Celami Fundacji są:

1) upowszechnianie i promocja literatury klasycznej i współczesnej;

2) upowszechnianie filozofii i nauk humanistycznych, nauk przyrodniczych, działania w obrębie kina i teatru;

3) upowszechnianie i promowanie działań artystycznych, edukacyjnych i intelektualnych;

4) integracja środowisk twórczych, intelektualnych i akademickich;

5) wyrównywanie szans edukacyjnych oraz dostępu do kultury i sztuki na obszarach zmarginalizowanych;

6) inspirowanie międzynarodowej wymiany artystycznej i dialogu międzykulturowego;

7) działalność oświatowa i edukacyjna o szerokim zasięgu kulturotwórczym i rozwojowym;

8) działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna);

9) tworzenie programów badawczych, informacyjnych i wydawniczych, służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych, politycznych etc.

10) międzynarodowa współpraca na rzecz wspomagania i rozwoju demokracji, rynku, edukacji, nauki, kultury, wymiany informacji, ochrony środowiska i zdrowia, pomocy społecznej i humanitarnej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w regionie Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej;

11) budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie idei demokratycznych, działania na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, dostępu do informacji oraz propagowanie postaw aktywności i odpowiedzialności obywatelskiej;

§10

Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 6-10 i nast. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ III

Zasady i formy działania Fundacji. 

§11

Fundacja realizuje swoje cele, m.in. poprzez:

1) organizowanie panelów książki, spotkań autorskich, imprez wokół działań artystycznych, teatralnych i filmowych;

2) organizowanie festiwali, happeningów;

3) organizowanie innych imprez kulturalnych: pokazy filmowe, spektakle teatralne, wystawy, spotkania autorskie;

4) organizowanie imprez rekreacyjnych;

5) organizowanie konferencji naukowych i popularnonaukowych;

6) organizowanie dyskusji i spotkań otwartych poświęconych kulturze i demokracji;

7) prowadzenie działalności wydawniczej, dokumentacyjnej oraz informatycznej i internetowej;

8) współdziałanie i realizacja projektów artystycznych z organizacjami i instytucjami prowadzącymi podobną działalność;

9) organizację warsztatów i zajęć terapeutycznych poprzez sztukę  oraz działalność terapeutyczno-dydaktyczną;

10) pozyskiwanie grantów i dofinansowań na cele statutowe;

11) udzielanie stypendiów;

12) tworzenie, pozyskiwanie i adaptacja nowych miejsc i przestrzeni potrzebnych do działalności artystycznej;

13) organizację warsztatów i zajęć terapeutycznych poprzez sztukę  oraz działalność terapeutyczno-dydaktyczną;

14) prowadzenie odpłatnej działalności statutowej;

15) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

§12

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacje może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych, Fundacje, Stowarzyszenia zbieżne z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ IV
Majątek fundacji

§13

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000 PLN przyznany
w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

§14

1. Fundusz założycielski Fundacji stanowi trwałą podstawę bytu Fundacji i nie może być uszczuplony bez zgody Fundatora. Działalność Fundacji finansowana jest z jej przychodów. 

2. Zarząd Fundacji lokuje majątek Fundacji na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych, udziałach spółek, jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nieruchomościach, a także poprzez udzielanie oprocentowanych pożyczek. Przy lokacie majątku Fundacji winna być brana pod uwagę w pierwszym rzędzie ochrona przedmiotu inwestycji przed jej dochodowością.
3. Majątek Fundacji może być obciążony zobowiązaniami do wysokości nie przekraczającej 5% jego wartości, jednak tylko na cele związane z utrzymaniem składników majątku Fundacji lub podniesieniem ich dochodowości. 

4. Osoby zatrudnione w Fundacji mogą otrzymywać za pełnienie funkcji wynagrodzenie
w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§15

1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:

a) darowizn, spadków, zapisów.

b) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, kapitałowych, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek.

c) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych.

d) ofiarności publicznej.

e) dochodów z kwest, zbiórek, imprez publicznych oraz prywatnych.

f) nawiązek przyznawanych przez właściwy organ.

g) odsetek bankowych.

h) grantów, kontraktów, środków z funduszy publicznych, zleceń usług, środków unijnych.

i) świadczeń na cel społeczny, przyznawane w trybie art. 448 KC. 

j) aukcji internetowych.

k) innych, przewidzianych przez prawo.

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§16

1. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§17

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań, w stosunku do Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie władz pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli (zwanych dalej „osobami bliskimi”).
2. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji ani jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach odmiennych niż te, które obowiązują w stosunku do osób niezwiązanych z Fundacją, w szczególności nie może być przekazywany bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.

3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.

4. Fundacja nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników lub ich osób bliskich, bądź podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie władz Fundacji, jej pracownicy lub ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ V
Organy fundacji

§18

Organami Fundacji jest:  Zarząd Fundacji.

ROZDZIAŁ VI

Zarząd Fundacji

§20

1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej jednej osoby i jest powoływany przez Fundatora na
 czas nieokreślony. 

2) Fundator może zostać członkiem Zarządu.

3) Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania członka Zarządu. 

4) Fundator może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie.

5) Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

§21

1. Fundator wskazuje Prezesa Zarządu. 

2. W sytuacji gdy Zarząd jest co najmniej dwuosobowy wskazuje również Wiceprezesa Zarządu.

§22

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji.

b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.

c) opracowywanie na rok następny rocznych budżetów i planów działania oraz rocznych sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia.

d) opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej działania.

e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.

f) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji.

g) powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji.

h) opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji.

i) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.

3.  Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.

§23

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.

2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator.

3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. 

4. Wynagrodzenia i nagrody dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

§24

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy
w roku.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora albo innego członka Zarządu.

3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie, za pomocą telefaxu, telefonicznie, elektronicznie  z tygodniowym wyprzedzeniem.

4. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Na odległość (telekonferencja). Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.

5. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy członków Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu podejmuje decyzje samodzielnie.

6. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu. 

ROZDZIAŁ VII

 Zmiana Statutu

§25

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator.

ROZDZIAŁ VIII

 Zmiana celu Fundacji

§26

1. Fundator uprawniony jest do zmiany celu, dla którego Fundacja została powołana.

2. Zmiana celu Fundacji następuje w drodze zmiany postanowień niniejszego Statutu i wymaga rejestracji przez właściwy sąd.

ROZDZIAŁ IX

Połączenie Fundacji

§27

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenia może nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.

§28

Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Fundator.

      ROZDZIAŁ X

Likwidacja Fundacji

§29

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątkowych Fundacji.

§30

1. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Fundator.

2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Fundatora.

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 9 Statutu. Konkretne cele na jakie zostanie przeznaczony majątek zostaną wskazane przez Fundatora.

ROZDZIAŁ XI

 Postanowienia końcowe

§31

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.